Privaatsuspoliitika (Progates OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted)

PROGATES OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Tingimused kehtivad alates 1.09.2019.a.

Progates OÜ (edaspidi A -Tehnoülevaatus) on juriidiline isik registrikoodiga 10700483 ja aadressiga Sõle tn 27b, 10614 Tallinn.

Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist A- Tehnoülevaatus poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.

Käesolevad üldpõhimõtted on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid A – Tehnoülevaatus kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult ning mida A – Tehnoülevaatus kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, sh tehingute tegemine kliendiga. Isikuandmeid võidakse kasutada ka otseturunduslikel eesmärkidel, kui klient on selleks nõusoleku andnud.

Vastavateks andmeteks võivad olla isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning e-posti aadress, vajadusel ka aadress ja telefon, auto mark ja registreerimis number. Pangamaksete korral kliendi arvelduskonto number, panga nimi.

A – Tehnoülevaatus ei kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta.

Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid kliendi nõusolekul ja järgnevatel viisidel:

  • Klient edastab oma andmed A – Tehnoülevaatus veebilehel https://www.a-tehnoulevaatus.ee/ aja broneerimise eesmärgil.
  • Klient edastab oma andmed A – Tehnoülevaatus teeninduskohtades;
  • Klient saab isiku isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse vastava teenuse pakkujalt.

ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on klient kohustatud järgima vastavate arendajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht). A – Tehnoülevaatus kasutab oma veebilehel https://www.a-tehnoulevaatus.ee/ küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta.  A – Tehnoülevaatus ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on leitav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Kliendisuhe tekib kodulehel broneeringu registreerimisel.

Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad kliendi andmed (ees- ja perekonnanimi, linn, postiindeks, telefoninumber, sõiduki registreerimise number, kasutatud makseviis).

Isikuandmeid töötleb A- Tehnoülevaatus.

Isikuandmeid, mis on vajalikud seadusest tulenevalt edastatakse Maanteeametile.

A – Tehnoülevaatus kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

A – Tehnoülevaatus jätab endale õiguse edastada klienti puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub kliendi isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.

Klient annab A – Tehnoülevaatusele nõusoleku saata broneeringu esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

Veebibroneeringu andmete turvalisus

Klient annab selge ja teadliku nõusoleku A – Tehnoülevaatusele enda isikuandmete töötlemiseks.

Broneeringu esitamisel kliendi poolt sisestatud ja A – Tehnoülevaatusele teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse teenuse osutamiseks.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil teavitatakse kliente A – Tehnoülevaatuse uudistest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest ning neid kasutatakse pooltevahelise tehingu teostamisel.

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

A – Tehnoülevaatus sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

A – Tehnoülevaatus ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kliendi õigused

Kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat andmetest, mida A – Tehnoülevaatus tema kohta on kogunud, samuti nõuda oma isikuandmete muutmist või kustutamist.

Klient, kes soovib enda andmete kustutamist, saab seda igal ajal taotleda, kirjutades aadressil info@a-tehnoulevaatus.ee.

Kliendil on õigus oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud sooviavaldused palume saata A – Tehnoülevaatusele aadressil info@a-tehnoulevaatus.ee kirjalikus vormis ja kliendi poolt allkirjastatult.

Kliendil on õigus esitada A – Tehnoülevaatuse andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kliendiga tehingute tegemisel A – Tehnoülevaatusele teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs kliendi isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel, kes osutavad A – Tehnoülevaatusele teenuseid (Nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad) ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Isikuandmete säilitamine

A – Tehnoülevaatus säilitab kliendi isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks A – Tehnoülevaatuse õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud, sealhulgas:

  • kõiki lepingulisi andmeid säilitatakse tavaliselt kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist;
  • kõiki finantsandmeid säilitatakse tavaliselt 7 aastat pärast vastava finantskande tegemist meie raamatupidamissüsteemi;
  • kõiki suhtlusandmeid säilitatakse tavaliselt 3 aastat pärast konkreetse suhtluse lõppemist;
  • nõusolekut puudutavaid andmeid säilitatakse nõusoleku kehtivusaja jooksul, võttes arvesse vajadust teavet uuendada ning kustutada vananenud andmed (näiteks andmed, mis on saadud läbi profileerimise);
  • andmeid, mis võivad anda aluse lepinguväliste nõuete esitamiseks, võidakse säilitada maksimaalselt kuni 10 aastat, võttes arvesse võimalikult väheste andmete kogumise nõuet;

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine

A – Tehnoülevaatusele oma andmeid edastades ja A – Tehnoülevaatuse veebilehte kasutama asudes on klient tutvunud A – Tehnoülevaatuse isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega ja nendega nõustunud. A – Tehnoülevaatus jätab endale õiguse käesolevaid üldpõhimõtteid muuta. Vastav teade postitatakse A – Tehnoülevaatuse kodulehele ja kehtivad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on alati kättesaadavad A – Tehnoülevaatuse veebilehel https://www.a-tehnoulevaatus.ee/.

Kõikide isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda A – Tehnoülevaatuse poole e-posti aadressil info@a-tehnoulevaatus.ee või aadressil Sõle 27b, 10614 Tallinn.